Adatkezelési tájékoztató

Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 1
Green-Echo Kft.
Green-Echo Kft. – Webshop adatvédelmi (Adsszal)
Green-Echo Kft.
Adatkezelési tájékoztató
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 2
Tartalomjegyzék
Bevezetés ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Az adatkezelő és elérhetőségei …………………………………………………………………………………………… 4
Fogalom meghatározások …………………………………………………………………………………………………….. 5
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek ………………………………………………………… 6
Webáruház működtetéshez / szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó
adatkezelés …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Cookie-k (sütik) kezelése ………………………………………………………………………………………………………. 10
Google Ads konverziókövetés használata …………………………………………………………………….. 12
A Google Analytics alkalmazása ………………………………………………………………………………………… 13
Hírlevél, DM tevékenység …………………………………………………………………………………………………….. 14
Panaszkezelés ……………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik ………………………………………………………… 18
Közösségi oldalak ……………………………………………………………………………………………………………………. 20
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések …………………………………………………………………. 21
Az érintettek jogai …………………………………………………………………………………………………………………… 22
Intézkedési határidő ………………………………………………………………………………………………………………. 24
Az adatkezelés biztonsága ………………………………………………………………………………………………….. 25
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről …………………………………………….. 27
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak …………………………………………………….. 28
Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén …………………………………………………………………. 29
Panasztételi lehetőség ………………………………………………………………………………………………………….. 30
Zárszó …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 3
Bevezetés
A/Az Green-Echo Kft. (7353 Izmény, Fő u. 188, adószám: 14611256-1-17,
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Green-Echo Kft.) (a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az
alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését
szabályozza: https://green-echo.info
Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról:

Adatkezelési tájékoztató

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 4
Az adatkezelő és elérhetőségei
Név: Green-Echo Kft.
Székhely: 7353 Izmény, Fő u. 188
E-mail: greenecholtd@gmail.com
Telefon: +36703882943
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 5
Fogalom meghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt
vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 6
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és
azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89.
cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz
kötöttség”);
3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);
5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak
akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében
előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek
megfelelően történik.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 7
Webáruház működtetéshez / szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció
lehetővé tétele.
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és az
Elker tv. 13/A. § (3)
bekezdése.
Jelszó A felhasználói fiókba történő
biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév
A kapcsolatfelvételhez, a
vásárláshoz, a szabályszerű
számla kiállításához, az elállási
jog gyakorlásához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám
Kapcsolattartás, a
számlázással, vagy a szállítással
kapcsolatos kérdések
hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím
A szabályszerű számla
kiállítása, továbbá a szerződés
létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó
díjak számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése.
6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, és a számvitelről
szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2)
bekezdése
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé
tétele.
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és az
Elker tv. 13/A. § (3)
bekezdése.
A vásárlás/regisztráció
időpontja
Technikai művelet
végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori
IP cím
Technikai művelet
végrehajtása.
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi
érintett.Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy
személyes adatot tartalmazzon.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1)
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 8
bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig
tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a
GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok
esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi
elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra
feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
postai úton a 7353 Izmény, Fő u. 188 címen,
e-mail útján a/az greenecholtd@gmail.com e-mail címen,
telefonon a +36703882943 számon.
7. Az adatkezelés jogalapja:
1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,
2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 9
3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja.
4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év.
6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
8. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk
a rendelését feldolgozni.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 10
Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű
cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős
cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése,
testre szabott működés biztosítása.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés
időtartama
Munkamenet
sütik (session),
vagy egyéb, a
honlap
működéséhez
elengedhetetlenül
szükséges sütik
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja.
Az adatkezelő jogos
érdeke a weboldal
üzemeltetése céljából, a
honlap
működőképességének,
alapvető funkcióinak
biztosítása, és a
számítógépes rendszer
biztonsága.
A vonatkozó
látogatói munkamenet
lezárásáig
tartó időszak
Állandó vagy
mentett sütik
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja.
Az adatkezelő jogos
érdeke a weboldal
üzemeltetése céljából, a
honlap
működőképességének,
alapvető funkcióinak
biztosítása, és a
számítógépes rendszer
biztonsága
Az érintett törléséig
tart az adatkezelés,
vagy a pontos
érvényességi idővel
rendelkező (állandó,
mentett) sütik
törlésükig, de
legkésőbb
érvényességi idejük
lejáratáig tárolódnak a
számítógépen
Statisztikai,
marketing sütik
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja 1 hónap – 2 év
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az adatkezelő ismerheti meg.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak
beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy
(meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 11
mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait
nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy
weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra
vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie
beállításokat testre szabni:
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer
(https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies)
Firefox
(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-has
zn)
Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 12
Google Ads konverziókövetés használata
1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá
annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A
Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a
cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen
személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még
nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a
hirdetésre kattintott.
4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek –
azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek
számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a
hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított
felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá,
melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja
azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.
Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi
oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 13
A Google Analytics alkalmazása
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így
elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és
tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó
IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és
ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal
üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő
jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IPcímet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a
Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a
honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IPcímet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 14
Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben
Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát
törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név, e-mail cím.
Azonosítás, a
hírlevélre/akciós kuponokra
való feliratkozás lehetővé
tétele.
Az érintett
hozzájárulása,
6. cikk (1) bekezdés a)
pontja.
A gazdasági
reklámtevékenység
alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. § (5)
bekezdése.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet
végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet
végrehajtása.
5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms,
push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak
értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
valamint
tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 15
bármely időpontban történő visszavonásához.
10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az
alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 7353 Izmény, Fő u. 188 címen,
e-mail útján a/az greenecholtd@gmail.com e-mail címen,
telefonon a +36703882943 számon.
11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
12. Tájékoztatjuk, hogy
az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem
tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra
kattintással.
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 16
Panaszkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, és a
fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV.
törvény 17/A. § (7)
bekezdése.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt
termékekkel/szolgáltatásokkal
kapcsolatosan felmerülő
minőségi kifogások, kérdések
és problémák kezelése.
2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő
valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett
jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra
feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
postai úton a/az 7353 Izmény, Fő u. 188 címen,
e-mail útján a/az greenecholtd@gmail.com e-mail címen,
telefonon a +36703882943 számon.
7. Tájékoztatjuk, hogy
a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk
kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 17
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 18
Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e.
1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)
Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá
érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott
kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat
vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés
GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt
eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen
szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának
megfelelően kezeli.
Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az
adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által
okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű
utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.
Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt
termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.
2. Egyes adatfeldolgozók
Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség
Tárhely-szolgáltatás Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097, Budapest,
Könyves Kálmán körút 12-14,
ugyfelszolgalat@tarhely.eu
Egyéb adatfeldolgozó (pl. online
számlázás, webfejlesztés, marketing)
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.
3. Adattovábbítás harmadik fél részére
A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak
megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.
Adatkezelő tevékenysége Név, cím, elérhetőség
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 19
Fuvarozás DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő
Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület II.
emelet
+36 (1) 501-6200
+ 36 (40) 100-373
dpd@dpd.hu
MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: (06-1) 767-82-82
ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
FoxPost Zrt.
3300 Eger, Maklári út 119.
Telefon: 06-1-999-0-369
Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút
12-14.
E-mail: info@foxpost.hu
GLS General Logistics Systems Hungary
Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonszám: 06-29-88-66-94
Online fizetés
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 20
Közösségi oldalak
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és
„lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül
felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a
megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon
tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így
az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 21
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés
merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott
módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az
adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb.
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 2 év elteltével törli.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására,
adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 22
Az érintettek jogai
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben
felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 23
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)
7. A tiltakozáshoz való jog
A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló
adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre
nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog
teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 24
Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 25
Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és
céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását
és ellenálló képességét;
3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben
vissza lehet állítani;
4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást.
5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek
hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének
kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi
jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell
megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is
tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból
szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső,
iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes
adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus
adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a
fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a
biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az
alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):
1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor,
akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell
alkalmazni
3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 26
hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott
adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz
harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel
vannak ellátva.
Informatikai védelem
1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb
adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes
rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket
és archiválásokat alkalmaz.
4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra
kijelölt személyek férhetnek hozzá.
5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak
hozzáférni.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 27
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell
az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a
további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni
kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által
érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –
mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 28
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására
jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72
órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 29
Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos
felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés
megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes
adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e
dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 30
Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.01.16 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 31
Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
(főképp a 13/A. §a);
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IABajánlásról;
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.